Malmö, mars 2018

 

TSM:s Valberedning
                                  
Ledamöter i Valberedningen under 2018:

Bo Hansson, bosse.er.hansson@telia.com, 040-546980 Sammankallande

Kerstin Lindgren, kerstinlindgren@live.com, 040-432311

Ingemar Mårtensson, m.ingemar@telia.com, 0705-470474
Som medlem i TSM uppmanas du att lämna förslag på personer som du tycker är lämpliga för styrelse- och revisorsuppdrag. Vi kommer att samla namnen i en ”pool” som aktiveras i samband med valtillfällen. Valberedningen tar då kontakt med olika kandidater för att diskutera ev uppdrag. Tveka inte, om du själv är intresserad eller har förslag på andra personer, att höra av dig till någon av oss i valberedningen.


För TSM:s valberedning  gäller följande riktlinjer:

*Valberedningen är medlemmarnas viktigaste verktyg för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och säker sätt kan hantera föreningens verksamhet på kort och lång sikt.

*Valberedningen ska engagera medlemmarna att nominera förtroendevalda och arbeta för att medlemmarna ställer upp som förtroendevalda.

*Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom TSM och presentera dessa inför och på årsmötet: Ordförande, kassör och ledamöter i styrelsen, Revisorer och Suppleanter till revisorerna.

*Valberedningens uppgift är i dialog med bl a ordförande och styrelsemedlemmar hålla sig informerade om hur arbetet i styrelsen fungerar, om styrelsens sammansättning m h t kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de uppgifter som föreningen står inför.

*Valberedningen ska genomföra ”kvartssamtal” under oktober/november med samtliga styrelsemedlemmar, revisorer och suppleanter till revisorerna.

*Valberedningen ska i sitt uppdrag ta hänsyn till att den förtroendevaldes sammanlagda mandatperiod är max 6-8 år. Avsikten med detta är att stimulera föreningens medlemmar att åta sig styrelseuppdrag och bredda basen för rekrytering till ovan förtroendeuppdrag samt ta till vara kompetensen bland föreningens medlemmar.

TSM:s Valberedning