Valberedning

Ledamöter i Valberedningen under 2020:

Ingemar Mårtensson

Ingemar Mårtensson

Smmankallande

Tel: 0705-470474
m.ingemar@telia.com

Gunilla Oredsson

Gunilla Oredsson

Ledamot

Annette Johannesson

Annette Johannesson

Ledamot

Tel: 0709-342578
annette.j@ownit.nu

Hjälp valberedningen!

Som medlem i TSM uppmanas du att lämna förslag på personer som du tycker är lämpliga för styrelse- och revisorsuppdrag. Vi kommer att samla namnen i en ”pool” som aktiveras i samband med valtillfällen. Valberedningen tar då kontakt med olika kandidater för att diskutera ev. uppdrag. Tveka inte, om du själv är intresserad eller har förslag på andra personer, att höra av dig till någon av oss i valberedningen.

Valberedningen har följande riktlinjer för sitt arbete:

*Valberedningen är medlemmarnas viktigaste verktyg för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse, som på ett kvalificerat och säkert sätt kan hantera föreningens verksamhet på kort och lång sikt.

*Valberedningen ska engagera medlemmarna att nominera förtroendevalda och arbeta för att medlemmarna ställer upp som förtroendevalda.

*Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande poster inom TSM och presentera dessa inför och på årsmötet: Ordförande, kassör och ledamöter i styrelsen, revisorer och suppleanter till revisorerna.

*Valberedningens uppgift är att i dialog bland andra med ordförande och styrelsemedlemmar hålla sig informerade om hur arbetet i styrelsen fungerar. Även styrelsens sammansättning m h t kompetens och engagemang som ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de uppgifter som föreningen står, inför diskuteras.

*Valberedningen ska genomföra ”kvartssamtal” under oktober/november med samtliga styrelsemedlemmar, revisorer och suppleanter till revisorerna.

*Valberedningen ska i sitt uppdrag ta hänsyn till att den förtroendevaldes sammanlagda mandatperiod är max 6-8 år. Avsikten med detta är att stimulera föreningens medlemmar att åta sig styrelseuppdrag och bredda basen för rekrytering till ovan förtroendeuppdrag samt ta till vara kompetensen bland föreningens medlemmar.