Integritetspolicy

SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Denna Integritetspolicy är beslutad vid styrelsemöte 2018-06-13 

Syfte

Teleseniorerna i Malmö värnar om din integritet. Vi vill att du som medlem, leverantör eller samarbetspartner ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla krav från kommun och myndigheter.

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, epostadress, kön samt huruvida du varit anställd i Teliakoncernen
  • För att kunna fullgöra avtal kring bidrag från TeliaCompany och Malmö Stad

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:

  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt när du ansöker om medlemskap
  • Uppgifter som vi får från offentliga register

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast styrelsen och i undantagsfall andra personer inom föreningen som behöver personuppgifterna för att utföra sina uppdrag ska ha tillgång till dem.

Vi lagrar våra uppgifter i det så kallade molnet genom tjänsten Dropbox samt i form av en säkerhetskopia som finns på ett USB-minne. Systemen har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Ansvar

Teleseniorerna i Malmös styrelse är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att respektive styrelsen är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsansvarig

Sekreterare i styrelsen är Dataskyddsansvarig och utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom föreningen.

Rättelse och insyn

Teleseniorerna i Malmö strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta styrelsen.

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna text eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige via e-post eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar via vår hemsida.