VERKSAMHETSIDÉ

TSM:s uppgift är att genom utövning av idrott, friluftsliv, hobby- och kulturverksamhet verka för medlemmarnas välbefinnande genom kamratskap och social samhörighet.

VÄRDERINGAR

Kamratskap – Utveckling – Samhörighet – Engagemang

VERKSAMHETEN

TSM engagerar många medlemmar i föreningens utveckling. Styrelsen och aktivitetsansvariga utgör basresursen, som engagerar medlemmarna i olika frågor och projekt.
Inom TSM finns det ett 20-tal olika aktiviteter att välja bland (se rubrik). Varje aktivitet leds av en aktivitetsansvarig, som driver och utvecklar sin del i enlighet med TSM:s värderingar.
De aktivitetsansvariga har ett förstahandsansvar för att driva och utveckla respektive aktivitet och är tillsammans med styrelsen ansvariga för att nå 100 % nöjda medlemmar.

Jubileumskrönika 2006, Historik av Åke Holmström

Prolog

Inför TSM:s 15-års jubileum i september fick jag i uppdrag att göra en sammanfattning av vår verksamhet under dessa år. Med hjälp av tidig dokumentation från de första åren, som både Elon Strömberg och Carin Jönsson bidragit med, har jag försökt få fram det mest intressanta som skett under denna period. Den senaste femårsperioden har varit mer dramatisk då vi fått vara med om att bilda en ny organisation med det nuvarande namnet TSM. Åke Thunberg har bidragit med faktamaterial från denna förändring. Jag har också pratat med olika nyckelpersoner i vår organisation som gett mig faktauppgifter och annat användbart material till denna jubileumskrönika. Vårt eget informationsblad, TIF-senioren, numera TELE-senioren har också många inslag som varit användbara i detta arbete. Siv Ohlsson, som är redaktör för bladet och ansvarar för utgivningen, har gett tips om artiklar och annat i innehållet som jag använt mig av.

Nöjda medlemmar

Det finns många människor i vår seniororganisation som bidragit med utomordentliga insatser till gagn för vår verksamhet och detta är en av hemligheterna med att vi lyckats så bra. Vi har en organisation i dag som vi alla kan vara stolta över och vi har ett mångfald av verksamheter för våra medlemmar att välja bland. I enkäter har också våra medlemmar gett uttryck för sin uppskattning av utbudet av aktiviteter som erbjuds. Man har också ansett att aktiviteterna drivs på ett utmärkt sätt och med bra ledarskap. I en insändare i vårt medlemsblad 2001 skriver Magnhild Ekelund något som är signifikativt för vad de flesta medlemmarna i TSM känner. Hon skriver,”TIF- seniorsektion blev som en medicin för mig. Framförallt den sociala delen att få träffa de arbetskolleger som man sett och hejat på under 40 års tid på Televerket.” Magnhild avslutar med hälsningar till alla seniorer och ledare i vår organisation. Kan man uttrycka trivselkänslor på ett bättre sätt?
På de kommande sidorna skall jag försöka ge de bästa bitarna av vår femtonåriga historia. Jag skall också som avslutning på denna jubileumskrönika låta vår ordförande, Åke Thunberg, ge sin syn på vår organisation och vilka visioner han och styrelsen har inför kommande år. När vi nu firar vår femtonåriga tillvaro finns det all anledning att skänka en tanke åt de medarbetare som varit med och byggt upp vår organisation men som inte finns bland oss längre, John Wahlström, Mia Nilsson och Sven Smidvall. Slutligen ett stort tack till de personer som bidragit med faktauppgifter, muntligt och dokumenterade, till denna jubileumskrönika. Åke Holmström

TIF-seniorsektioner

Bildas när Televerket 1991 aviserade långtgående personalminskningar i form av pensionserbjudande till stora grupper av personalen, väcktes tanken att organisera seniorerna i en seniorsektion inom TIF. Malmö var först med idén men den spred sig snabbt till andra orter i Sverige. Centralt gjorde TIF-förbundet en utredning och en konsekvensanalys av hur man skulle hantera de stora personalavgångarna och man kom snabbt fram till en rekommendation till TIF-föreningarna ute i landet att se till att de nyblivna pensionärerna engagerades i seniorföreningar på sina respektive orter. Lokalt i Malmö var det Elon Strömberg, Carin Jönsson, Kurt Jönsson och John Wahlström som tillsammans med TIF:s representanter, Carl-Olof Landgren och Lasse Larhov, satte sig ned och planerade för den nya sektionen som man avsåg komma igång med på hösten 1991. TIF Malmö styrelse hade tidigare beslutat om att ge seniorsektionen ett startbidrag på 3000 kronor. Under denna första tid var Televerkets ledning mycket positiv till vår seniorverksamhet och man var beredd att understödja vår verksamhet på alla sätt. I gengäld ville man att vi seniorer skulle bli Televerkets ambassadörer med uppdrag att medverka till att företagets goda rykte bibehölls.

Seniorträff på Moriskan

Malmö Teleområde bjöd samtidigt in 700 pensionärer till en seniorträff på Moriskan i Malmö. 175 personer hörsammade kallelsen till mötet som utöver information också innehöll underhållning samt mat och dryck. Vår förre teledirektör, Sven-Ingvar Larsson, som vid detta tillfälle befordrats till Administrativ Chef för Televerket, berättade om de pågående rationaliseringarna och om den tekniska utvecklingen, vilka i sig var orsaken till de förestående personalminskningarna. Sven-Ingvar Larsson poängterade också, och det skall vi hålla i minnet, att ”vilken organisation ett företag än använder sig av, så är det alltid de anställda som driver företaget framåt och ser till att vi överlever”. Det sades också av vår dåvarande personalchef, Vladimir Rozijan, att ”oavsett den framtida ägarformen så är det viktigt för oss att hålla kvar kontakten med er seniorer”. På samma möte fick seniorernas nyvalde ordförande, Elon Strömberg, stort bifall när han ställde frågan om intresset för att bilda en seniorsektion inom TIF Malmö. Elon redovisade också vid samma tillfälle att aktiviteterna till en början skulle ske på Kockum Fritid som erbjöd stora möjligheter för de som ville simma, spela bowling eller badminton.
Den 25 september 1991 avhölls det första mötet på Kockum Fritid. Det kom 23 personer till mötet och dessa utsåg en interimstyrelse bestående av Elon Strömberg, Carin Jönsson, Kurt Jönsson och John Wahlström, som skulle leda verksamheten fram till det första årsmötet i mars 1992. Målet för verksamheten tillkännagavs på mötet, ”Att inom sektionen bibehålla och utveckla den gemenskaps- kamratskaps- och kollegiala känsla vi haft under de verksamma åren i Televerket. Samt att verka för bibehållandet av såväl fysisk som mental hälsa”. Från ett sammanträde den 26 november 1991 gick interimstyrelsen igenom det närliggande programmet som bl.a. innehöll luciakaffe i den nyanskaffade TIF-lokalen på V. Kanalgatan. Ett möte på Kockum Fritid den 8 januari var också uppe till diskussion. Avsikten var att samlas i Biosalongen och där gå igenom seniorernas olika intresseområden. Det diskuterades också att utse aktivitetsansvariga för varje verksamhet. Under detta sammanträde annonserades för öppet hus i den nya TIF-lokalen den 9 januari mellan klockan 10-14. Med detta beslut skapades en av de mest populära mötesplatserna för seniorerna. Kaffe och kaka och samtal med inslag av roliga historier från Televerkstiden fick man uppleva vid dessa trevliga träffar.

Reseverksamhet

Redan från början kom det fram att seniorerna var ett ressuget folk och vid detta sammanträde aviserades att man skulle föreslå medlemmarna, på mötet den 8 januari, utflykt till Frostavallen, Promenader i Bokskogen, Rundvandring i gamla Malmö samt en konstresa till Lousiana. Vid ett nytt sammanträde den 13 december 1991 framlades förslag till subventioner för de olika aktiviteterna på Kockum Fritid vilka var ganska generösa vid detta tillfälle. I januari 1992 startades det upp med aktiviteterna på Kockum Fritid och uppslutningen var ganska god. Planeringen för höstens aktiviteter var redan i full gång och planen var att bowling, badminton och simning var inplanerade på Kockum Fritid medan bridge, engelska och vävning planerades in på V. Kanalgatan. Seniorgympa med Aina Andreasson placerades i Telehuset där den sedan tidigare hade sin verksamhet förlagd. Boule skulle spelas i Pildammsparken efter samling på Kockum Fritid. Silversmide var en annan verksamhet som föreslogs som ny aktivitet.

Kultur-Teaterbesök

Kultur-teaterbesök är en av våra största aktiviteter och lockar årligen flest deltagare till sina teater och musikarrangemang. Så länge Mia Nilsson fanns så drev hon tillsammans med Tutti Sjögren förmedlingen av biljetter till dessa aktiviteter och det har med åren blivit det mest frekventerade nöjet inom seniorverksamheten. Efter Mias bortgång är det Tutti som ensam driver förmedlingen av biljetter till våra teater- och musikarrangemang och hon gör det med bravur. År 2005 förmedlade Tutti 856 biljetter till de olika teater och musikarrangemangen. En siffra som väl speglar det stora kulturintresset som finns bland våra medlemmar och deras anhöriga.
Det första årsmötet hölls på Kockum Fritid den 5 mars 1992. Här utsågs den första styrelsen som bestod av Elon Strömberg, Kurt Jönsson, Carin Jönsson, John Wahlström, Mia Nilsson, Barbro Lodell och Kjell Westerlund. Verksamheten hade vid denna tidpunkt kommit igång på allvar och medlemsantalet hade ökat till 59 personer. Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs John Wahlström till v.ordförande, Kurt Jönsson till kassör och Carin Jönsson till sekreterare. Under våren 1992 arrangerades resor till Telemuseum i Lund, till Frostavallen och den första utlandsresan gick till Helsingfors. Bevisligen fanns det ett stort intresse för resor och och det visade sig i planeringen för hösten samma år, då utbudet blev betydligt större än under våren. Förklaringen kan i viss mån finnas i det ökade medlemsantalet som vid årsskiftet 1992-93 var 241 personer.

TIF-senioren

Under det första verksamhetsåret startade vi upp vårt informationsblad, TIF-senioren, med Elon Strömberg, Sven Smidvall och Åke Holmström i redaktionen. Under några år framöver fick vi teknisk hjälp vid sättningen och Televerket stod också för hela kostnaden för framställningen av bladet. Det visade sig snabbt att informationsbladet var ett bra komplement till övriga informationskällor och det blev med tiden ett eftertraktat medium för medlemmarna. Till en början användes bladet till att presentera våra olika aktiviteter genom reportage med foto och intervjuer. Så småningom när reseverksamheten kom i gång på allvar så uppstod ett behov att beskriva upplevelserna från platserna man varit på och det var medlemmarna själva som oftast stod för reportagen. Livet på Telia fortsatte att gå knaggligt och man fortsatte att göra sig av med personal. En ny stor omorganisation aviserades i slutet på 1995 som innebar att den dåvarande regionorganisationen skulle upphöra vid årsskiftet 1995-1996. Elon Strömberg rapporterar i sin ledarspalt att vi inte längre kan få bidrag till TIF-senioren eftersom INFO-grupperna på regionerna sannolikt upphör den 1 januari 1996. Så blev också fallet och då stod vi där utan vårt kära infoblad. Det gick naturligtvis inte att skaffa fram egna pengar till att bekosta medlemsbladet, så det låg nere någon tid innan vi började ge ut det igen, först som ett enkelt A-4 blad och efter några år i den nuvarande utformningen och med Siv Ohlsson som redaktör och Elon Strömberg som ansvarig utgivare. Pappers-och tryckkvalité blev naturligtvis inte densamma som tidigare, men den var helt godtagbar i sin nya utformning och innehållet med teman från olika verksamheter var sig likt sen tidigare.
Många bra artiklar finns att läsa i TIF-senioren och TELE-senioren , som blev det nya namnet efter det vi bildat TSM. Informationen om verksamheterna är också bra och utförliga. I redaktionen de första åren satt Elon Strömberg, Sonja Jönsson, Sven Smidvall och Siv Ohlsson. I ett senare skede kom Siv-Britt Harrysson också med i redaktionen en kort tid och i dag är det Åke Thunberg som ansvarig utgivare medan Siv Ohlsson, Kerstin Lindgren och Henry Thysell är redaktionsmedlemmar. Vad var det då för artiklar som trycktes i vårt blad? I nummer 1 från 1999 skriver Sven Smidvall om ett gäng som ”gick vakten” på Adelgatan under 50- och 60-talet. Ett helt gäng gubbar som träffades och återupplevde minnen från denna tid. I samma nummer skrev Sonja Jönsson om bridgespelarna en helt vanlig tisdag. Man kunde också läsa under rubriken Aktivitetsrapporter att man på prov startat en aktiesparklubb. I nummer 3 samma år gjorde Torsten Lund en artikel om onsdagsträffarna som blivit mycket populära. Torsten efterlyser fler deltagare till träffarna så att fler skall komma i åtnjutande av de goda historierna från Televerkstiden.
Under senare år har det blivit artiklar på nya teman såsom ”Mitt Bästa Tips” och TSM-Profilen som har rönt uppskattning bland läsarna. Utöver vårt infoblad har vi också för några år sedan introducerat en hemsida som innehåller många bra inslag. En debattsida har också tillkommit och det verkar som om vår hemsida, med Henry Thysell som redaktör, är ett bra komplement till andra infokällor.

Telia-SM 2001

När TIF i Malmö blivit tilldelade arrangörskapet för vinter-SM 2001, deklarerade TIF-seniorerna genom sin ordförande, Elon Strömberg, att man var beredda att ställa sig till förfogande för de uppgifter som tävlingsledningen ålade oss. Det var ett enormt påfrestande uppdrag, men seniorerna klarade skivan på ett föredömligt sätt. Seniorerna anlitades som hotellvärdar/ hotellvärdinnor för att ta hand om våra gäster från övriga landet som kom in vid olika tidpunkter under kvällens lopp och vidare på lördagsmorgonen då en del gäster anlände från Sturup. Seniorerna fick också uppdraget att packa ned deltagarnas materiel som bestod av pikétröjor och blandat informationsmaterial. Materielen var starkt försenad så seniorerna fick kalla in extraförstärkning för att få jobbet klart innan tävlingarna började. Under tävlingarna fungerade seniorerna också som funktionärer på de olika tävlingsarenorna och bidrog i hög grad till att tävlingarna kunde genomföras på ett berömvärt sätt. De TIF-seniorer som anlitades både före och under tävlingarna gjorde enastående insatser och eftermälet från deltagarna var enbart positivt. Flera fax från deltagare kom dagarna efter tävlingarna med beröm för det utmärkta arrangemanget och med ett extra plus till seniorerna för deras glada, trevliga och serviceinriktade uppträdande.

Ordförandebyte

Vid årsmötet 2002 avgick Elon Strömberg efter 10 år som ordförande. Han hyllades av den nye ordföranden, Åke Thunberg, för sina insatser inom seniorverksamheten. Samtidigt blev Elon dubbad till hedersordförande på livstid och ovationerna var översvallande. Carin Jönsson avgick samtidigt som Elon och blev också vederbörligt avtackad. Flera förändringar hade naturligtvis skett i styrelsesammansättningen under de tio år som gått och från 1991 fanns bara Elon, Kurt och Carin Jönsson kvar. De nya som tillkommit var Sten Svensson, Siv Ohlsson, Hans Nilsson, Tutti Sjögren, Anna-Greta Andersson, Gun Johansson och Åke Thunberg. Seniorsektionen hade på senare år utökat medlemsantalet betydligt och var nu uppe i strax under 350 medlemmar. Detta ledde till att våra aktiviteter ökade och därmed gavs också utrymme för fler deltagare.
Med ordförandebytet gick också seniorsektionen in i en ny period som präglades av osäkerhet och spekulationer beträffande Telias fortsatta ekonomiska stöd till TIF de kommande åren. Åke Thunberg skriver i sin första ledare, sedan han blivit vald till ordförande, att trots man avsatt mer pengar per anställd under 2002 så minskar anslaget till TIF. Man skall komma ihåg att i detta skede var Telia på väg att sälja ut stora delar av sin verksamhet och osäkerheten var stor om hur framtiden skulle gestalta sig. Telialedningen uttalade samtidigt med budgetarbetet, sin positiva syn på seniorverksamheten och man avsåg att även framledes stödja den utan att ange något preciserat belopp. Läget inför det nya året 2002 var med andra ord väldigt osäkert. Det stod emellertid klart att något skulle ske med seniorverksamheten eftersom Telia markerat att fullt bidrag endast skulle utgå till anställda i Telia.

Ny Organisation

I januari 2003 flyttade vi till den nya klubblokalen på Falkmansgatan1 och aktiviteter som tidigare varit avgiftsfria hade helt plötsligt fått en prislapp på sig som vi själva fick stå för. Den trygghet som vi känt av att tillhöra Telia via TIF skulle upphöra under 2003 och skulle ersättas av något annat preciserat till pensionärerna. Det planerades bildandet av en organisation med beteckningen, Telias Pensionärers Förbund. I sin ledare i december 2002 skriver Åke Thunberg, ”att gå från Idrott och Fritid till Pensionärs Förbund är ett stort mentalt steg, men det behöver ju inte betyda att det blir sämre. Varför oroa sig? Idén med vår sektion år att många människor tillsammans kan åstadkomma mer än var och en för sig”. Vid TIFs kongress den 26-27 april 2003 lämnades en motion in från vår organisation med krav på att seniorerna även fortsättningsvis skulle tillhöra TIF och erhålla bidrag därifrån. I samma motion krävdes också att seniorerna skulle räknas som fullvärdiga medlemmar och inte betraktas som ”utomstående medlemmar”. Ett hundratal namnunderskrifter stödde motionen. Kongressen beslöt att avslå motionen och samtidigt beslutades att seniorerna skulle organiseras i det som senare erhöll namnet Teleseniorernas Förbund. Som skäl för avslaget angavs att det var skattetekniskt olagligt att avsätta pengar till ”utomstående medlemmar”. Som vanligt följde TIF-förbundet den lättaste vägen och följde Telias direktiv till punkt och pricka. Genom åren har TIF, både lokalt och centralt, aldrig vågat ta strid för någon fråga. I stället har man med mössan i hand försökt blidka arbetsgivaren inför sina önskemål. En arbetsgrupp, med Åke Thunberg som en av deltagarna, fick i uppdrag att ta fram stadgar och en verksamhetsplan för det nya förbundet.

Teleseniorernas Förbund

Bildades den 1 oktober 2003 och vår lokala Teleseniorernas förening i Malmö, TSM, bildades den 10 december 2003. I och med bildandet av den nya föreningen ställde det till med en del bekymmer i övergången. Flera aktiviteter som t.ex. golf hade tidigare inte haft någon gränsdragning mellan olika grupper utan vi hade umgåtts i bästa sämja ända sedan Bengt Erlandsson 1980 lanserade golfen som en ny sport i TIF. Nu plötsligt ville de nya företrädarna i TIF-Golf utesluta oss seniorer från TIF-Golf med hänvisning till kongressbeslutet. Med uteslutningen skulle det innebära att vi blev utan bidrag från TIF vilket naturligtvis var meningen med förslaget. Ett möte anordnades i all hast i Telehuset i avsikt att få ett majoritetsbeslut i frågan. De seniorer som väckt frågan menade att vi borde få en skälig summa som startkapital i den nya senior-golfen eftersom vi varit med om att generera dessa pengar. TIF:s nya företrädare hade till mötet anlitat förstärkning från förbundet som företräddes av Olle Alsén och Sören Carlsson, förbundsordförande respektive förbundssekreterare. Majoriteten av mötesdeltagarna beslutade att inte ge oss något kapital. Därmed var frågan avgjord och vi får själva stå för våra kostnader framöver. Från några av de Teliaanställda visades en sympatiåtgärd genom att även bli medlem hos oss i TSM-Golf.

Nya framtidsplaner

Den 13 februari 2004 hade TIF Malmö seniorsektion sitt sista årsmöte varefter Teleseniorernas förening, TSM, omedelbart efter hade sitt första årsmöte. I samband med årsmötet avtackades Ell-Britt Lundström och Kurt Jönsson, som båda varit med från starten 1991. Nu var teleseniorerna en egen förening och hade nya utmaningar att ta tag i. Den nya föreningens långsiktiga ekonomi var en viktig del att fundera över för den nya styrelsen. Man konstaterade också att medlemsantalet måste öka väsentligt och startade upp en medlemsvärvningskampanj. Styrelsen i den nybildade seniorsektionen hade överhuvudtaget en stark framtidstro vilket inte minst framgick av verksamhetsplanen för 2004. Under hösten etablerades också kontakter med våra systerorganisationer i Kristianstad och Helsingborg. Temat för det gemensamma mötet var samarbete och utbyten mellan våra föreningar. Senare kom också Ystad med i gemenskapen. Träffarna vi haft tillsammans har blivit en stor framgång och det har varit till glädje för alla att träffa ”gamla bekanta” också från dessa orter. TSM visade från början att vi efter vår nyetablering var väl skickade att driva föreningen med hjälp av kreativa idekläckare och eldsjälar inom våra egna led. Snart nog kom förslag om bildandet av en stödförening för att bättra på vår ekonomi. Stödföreningen har i dag växt sig stark och är en väsentlig del i våra inkomster. Bingolotto är en annan form av inkomstkälla som ger pengar till föreningen.

Sammanfattning

Seniorverksamheten i Malmö har under dessa femton år varit till stor glädje för många människor genom den mångfald av verksamheter vi kunnat bjuda på. Under åren som gått har verksamheten utökats mer och mer och detta ger utrymme för fler medlemmar. De första åren då Telia ställde upp med både ekonomiskt och moraliskt stöd var viktig för oss. Med åren har både det ekonomiska och moraliska stödet minskat betydligt.
I denna jubileumskrönika har jag utelämnat aktiviteterna av utrymmesskäl men dessa får varje år ett stort utrymme vid årsredovisningarna. Vi kan bara befästa att vi har 20 olika aktiviteter i dagsläget och det är verkligen imponerande. En hyllning också till de aktivitetsansvariga som med stor entusiasm och stort intresse begåvat oss med sina kunskaper inom sina respektive område. Den nya styrelsen med Åke Thunberg i spetsen har visat att vi kan klara oss bra trots det minskande stödet från vår tidigare arbetsgivare. Jag skall avsluta denna krönika med några visdomsord från Elon Strömberg.”Tag vara på den dag som är och var generös och tolerant mot din omgivning, då kommer Du att känna glädje över att finnas till.”

Epilog

Vad framtiden har att erbjuda är omöjligt att förutsäga. Profetior riskerar att pendla mellan överdriven pessimism eller optimism. Men dom första 15 åren har avlöpt bra och seniorverksamheten har blomstrat som en livaktig sektion inom TIF och även klarat av att stå på egna ben som självständig förening, TSM . Det tyder på styrka och gemensamma värderingar hos medlemmarna inom föreningen, som kan sammanfattas i fyra begrepp: Kamratskap Utveckling Samhörighet Engagemang
Med denna KUSE som motor ser jag inga hinder till att vår traditionsrika förening fortsätter att leva och vara en mötesplats till glädje för oss alla. Min positiva framtidstro grundar jag på att föreningen är öppen liksom dess medlemmar , d v s en förening som organiserar personer som lever aktivt i nutid men som också är nyfikna på framtiden och inte ängsliga inför förändringar. Åke Thunberg