STADGAR för Teleseniorernas Förening i Malmö

Nyskrivna under 2019 och antagna vid föreningens årsmöte den 4 mars 2022

Reviderade vid föreningens årsmöte 1 mars 2024 och du kan även ladda ner dem här

 § 1 Mål och syfte

”Teleseniorernas förening i Malmö”, förkortad TSM är en seniorförening. Det ursprungliga ändamål var att samla personer i Malmö med omnejd som varit anställda inom Televerket och alla därefter bildade, helägda bolag och som uppbär någon form av pension. Syftet för dessa är att bibehålla och vidareutveckla det goda kamratskap och den samhörighetskänsla som upplevts under åren som anställda vid ovannämnda företag.

TSM är dock öppen för alla. Föreningen är ideell, partipolitiskt och i religiösa frågor obunden organisation.

TSM skall ha kvalitativ och efterfrågestyrd fritidsverksamhet till konkurrenskraftiga avgifter som skall ge oss nöjda och engagerade medlemmar

TSM:s uppgift är att genom utövning av idrott, friluftsliv, hobby- och kulturverksamhet verka för medlemmarnas välbefinnande genom kamratskap och social samhörighet.

Föreningen har organisationsnummer 802416-5436 och har sitt säte i Malmö

§ 2 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 3 Medlemskap och sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

Ansökan om medlemskap sker via elektroniskt formulär på hemsidan (tsmmx.se) eller skriftligen via blankett. Ansökningarna behandlas i styrelsen.

§ 4 Utträde och uteslutning

Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta.

Om medlem efter 2 påminnelser inte betalat av föreningen beslutade avgifter får föreningen besluta om medlemskapets upphörande. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

Medlem som utträtt kan återinträda i föreningen genom att på nytt erlägga försummade avgifter.

§ 5 Medlems- och aktivitetsavgift

Medlem skall erlägga de medlemsavgifter som fastställts av föreningens årsmöte samt av styrelsen beslutade aktivitetsavgifter.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 7 Styrelsen

1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande samt 4-6 ledamöter

2. Styrelseledamöterna utses på föreningens årsmöte. Ordförande, liksom övriga ledamöter för två år, varav tre ledamöter årligen samt ordföranden och kassör vartannat år, dock ej samma år.

3. I de fall föreningen skulle ha anställda kan dessa inte väljas till förtroendeuppdrag i styrelsen.

4. Styrelsen utser bland de ordinarie ledamöterna vice ordförande och sekreterare.

5. Styrelsen sammanträder minst 6 gånger/år. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna, bland dem ordförande eller vice ordförande är närvarande och eniga om beslutet.

6. Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens egendom, tillgångar och skulder samt skall föra räkenskaper, löpande per kalenderår.

7. Ordförande och ledamöters sammanhängande mandattid kan uppgå till maximalt 10 år.
Det åligger styrelsen särskilt att
•       se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
•       verkställda av årsmötet fattade beslut,
•       planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt
instruktioner för aktivitetsansvariga.
•      ansvara för och förvalta föreningens medel,
•      fortlöpande informera medlemmarna om föreningens verksamheter
•      tillställa revisorerna räkenskaper m.m.
•      förbereda årsmöte.

§ 8 Föreningens firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen i sin helhet samt av ordföranden och kassören var för sig. Ingen styrelseledamot kan dock ensam handlägga, besluta och verkställa utbetalning i ett och samma ärende

§ 9 Revisorer

Föreningens verksamhet granskas av två revisorer, som väljes för två år med en växelvis varje år, av föreningens årsmöte. En revisor utses av årsmötet att vara sammankallande och svara för samråd med föreningsstyrelsen.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

§ 10 Möten och sammanträden

1. Föreningens ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse till ordinarie
årsmöte utfärdas av styrelsen tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen bestämmer
tid och plats.
2. Styrelsen kan utlysa ett extra årsmöte när den anser att det behövs, när revisorerna så påkallar eller om
minst 25% av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte skall utfärdas senast 2 veckor före
mötet.
3. Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhets-
plan jämte övriga möteshandlingar skall göras tillgängliga 14 kalenderdagar före årsmötet.
4. Motioner och förslag som väckts av styrelsen eller som av föreningsmedlem före den 1 februari
inlämnats till styrelsen skall behandlas på årsmötet. Styrelsens yttrande över dessa ska bifogas
underlagen till årsmötet.
5. Röstberättigad är medlem som beviljats medlemskap samt betalt årsavgift för verksamhetsåret som
mötet avser
6. Stadgeenligt utlyst sammanträde är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som efter
kallelse är närvarande vid detsamma.
7. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs omröstning (votering). Val avgörs med enkel
majoritet
8. Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.
9.  Alla val sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.
10. Vid lika röstetal skall vid öppen röstning det förslag gälla som biträds av sammanträdets ordförande,
därest denne är röstberättigad. Vid öppen röstning där ordföranden inte är röstberättigad, samt vid val
med sluten omröstning skall lotten avgöra.
11. Protokoll från årsmöte och extra årsmöte ska hållas tillgängligt för medlemmarna inom 3 veckor från
mötet

§ 11 Ärenden vid årsmöte

Vid föreningens årsmöte skall förekomma följande ärenden:

1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll
4. Val av erforderligt antal röstkontrollanter för mötet
5. Fråga om mötet stadgeenligt utlysts
6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomiska redovisning med resultat och
balansräkning
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret.
10. Fastställande av medlemsavgifter till föreningen för nästkommande år, arbetsår 2.
11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller som av föreningsmedlem före den 1 februari
inlämnats till styrelsen.
12. Val av
a. ordförande för föreningen för två år vartannat år.
b. kassör för två år, dock ej samma år som ordföranden.
c. tre till fem styrelseledamöter för två år vartannat år, samt två styrelseledamöter tillsammans med
kassör vartannat år.
d. en revisor för två år
e. sammankallande revisor för ett år
f. valberedning intill nästa årssammanträde

Ordföranden och ledamöter i styrelsen skall utses bland föreningens röstberättigade medlemmar. Styrelseledamot äger inte rätt att delta i val av revisor.

§ 12 Stadgar

1. Förslag till ändring av föreningens stadgar upptas endast till behandling på föreningens årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen tillhanda. Styrelsen skall förelägga förslaget till mötet jämte eget yttrande. I kallelsen skall förslaget särskilt omnämnas. För att förslag till stadgeändring skall antas fordras att det biträds av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

3. Genom medlemskapet i Teleseniorernas Förening har medlemmen accepterat dessa stadgar

§ 13 Upplösning

1. Förslag till föreningens upplösning får endast upptas på årsmöte och skall senast den 1 februari skriftligen vara styrelsen tillhanda. Styrelsen skall förelägga förslaget till årsmötet jämte eget yttrande. I kallelsen till mötet skall förslaget särskilt omnämnas.

2. För föreningens upplösning fordras lika beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ett ordinarie årsmöte. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

3. Vid föreningens upplösning skall föreningens realiserbara tillgångar realiseras och efter det att alla skulder reglerats skall kvarvarande tillgångarna i kassa och på bankkonto fördelas lika till medlemmar som betalt medlemsavgift före årsmötet då beslut om upplösning togs.

§ 14 Tvist

Tvist mellan medlem och föreningen skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand genom gemensamt utsedd medlare. Medlaren äger rätt att självständigt besluta i tvisten

Revisionshistorik:
Stadgarna antagna av årsmötet 2022-03-04.
Stadgarna antagna av årsmötet 2024-03-01